Regulamin konkursu "Rozdajemy ciuszki II edycja"

Regulamin konkursu "Rozdajemy ciuszki – II edycja”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Rozdajemy ciuszki”, zwanym dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu Rozdajemy ciuszki! [„Konkurs”] jest Butik on-line Tomasz Strzelczyk, ul. Kuropatwy 1, 05-500 Piaseczno, NIP: 526-216-16-33, REGON: 140382384 (zwany dalej „Organizatorem”).
1.3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Rozdajemy ciuszki II edycja!”, które uczestnik akceptuje w chwili wyboru nagrody i przesłania odpowiedzi konkursowej. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika treści i zasad niniejszego Regulaminu.
1.4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora przy wykorzystaniu aplikacji komputerowej, pozwalającej pojedynczemu Uczestnikowi kliknąć na wybraną przez niego wizualizację nagrody. Konkurs jest przeprowadzany na stronach portalu internetowego Facebook [„Serwis”], prowadzonego pod adresem http://www.facebook.com/sklep.butik (aplikacja „Rozdajemy ciuszki”).
1.5. Uczestnikiem Konkursu [„Uczestnik”] staje się każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1.5.1. będąc zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, wyrazi wobec Organizatora zgodę na dostęp do profilu Uczestnika w Serwisie i pobranie jego adresu e-mail na potrzeby organizacji Konkursu i/lub
1.5.2. wyrazi chęć uczestnictwa w Konkursie poprzez kliknięcie na ikonkę ze słowami „Katalog nagród” i tym sposobem przejdzie do wyboru swojej nagrody.
1.6. Uczestnikami nie mogą być pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora, Koordynatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.
1.7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
1.8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.9. Konkurs trwa od dnia 26 listopada 2012 godz. 20:00 do dnia 7 stycznia 2013 godz. 23:59 roku.
1.10. Tekst niniejszego Regulaminu będzie dostępny przez cały czas trwania Konkursu, do wglądu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.facebook.com/sklep.butik oraz na stronie ww.butik.net.pl/Regulamin-konkursu-Rozdajemy-ciuszki-II-edycja--cterms-pol-299.html
1.11. Nad poprawnością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład komisji będą wchodziły 3 osoby, będące przedstawicielami Organizatora.
1.12. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem; wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU


2.1. Polubienie fanpage’u Butik.net.pl na portalu www.facebook.com (http://www.facebook.com/sklep.butik, zapisanie się do newslettera e-mail. Możliwe jest również zapisanie się do newslettera SMS (nie jest to jednak warunek konieczny).
2.2. Uczestnik potwierdzając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie zasad w nim zawartych.
2.3. Podanie przez Uczestnika danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału i/lub otrzymania Nagrody.
2.4. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie niżej wymienionych czynności:
2.4.1. instalacja Aplikacji konkursowej w swoim profilu użytkownika w serwisie www.facebook.com
2.4.2. udzielenie zgody na publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu oraz umożliwienie Organizatorowi dostępu do podstawowych informacji o użytkowniku, niezbędnych do dalszego przebiegu Konkursu
2.4.3. bycie fanem strony firmowej www.facebook.com/sklep.butik - na niej będą codziennie ogłaszani zwycięzcy
2.4.4. wzięcie udziału w konkursie poprzez wskazanie w udostępnionej przez Organizatora aplikacji wybranego przez siebie produktu przeznaczonego przez Organizatora na Nagrody w niniejszym Konkursie
2.4.5. Udzielenie i przesłanie odpowiedzi konkursowej na pytanie z danego dnia trwania konkursu.
2.5. Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko jeden raz dziennie, przez co rozumiane jest jednokrotne wskazanie wybranej przez Uczestnika nagrody w ciągu jednego dnia i udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Uczestnik może brać udział w Konkursie każdego dnia trwania Konkursu, aż do jego zakończenia.
2.6. Każdego dnia trwania Konkursu jest wyłaniany jeden zwycięzca, dla każdej wskazanej przez Organizatora w danym dniu nagrody, aż do jego zakończenia istnieje możliwość jednokrotnego wskazania na wybraną przez Uczestnika Nagrodę każdego dnia trwania Konkursu.
2.7. Jednym z warunków uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na publikację informacji o wzięciu przez niego udziału w Konkursie na profilu Uczestnika na portalu facebook.com.
2.8. Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na dostęp Aplikacji konkursowej do udostępnienie danych związanych z profilem użytkownika na Platformie
2.9. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Odpowiedź Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
2.9.1. musi być podana sporządzona w języku polskim;
2.9.2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem;
2.9.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów;
2.9.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, a także danych osobowych.
2.10. Informacja o wyłonieniu zwycięzcy pojawi się na stronie www.facebook.com/sklep.butik w aplikacji konkursowej następnego dnia roboczego, po dniu wyboru nagrody przez Uczestnika
2.11. Zwycięzca konkursu z danego dnia ma obowiązek uzupełnić formularz odbioru nagrody w ciągu 72 h od publikacji na stronie www.facebook.com/sklep.butik w zamieszczonym przez Organizatora poście lub od momentu publikacji wyników w aplikacji konkursowej (w zależności co nastąpi jako pierwsze). Dodatkowo Zwycięzca Konkursu będzie poinformowany o wygranej drogą mailową oraz otrzyma w mailu dalsze instrukcje dotyczące odbioru Nagrody w sklepie internetowym www.butik.net.pl)
2.12. Brak otrzymania informacji mailowej nie jest podstawą do składania reklamacji w przypadku, braku wypełnienia formularza odbioru nagrody w ciągu 72h od daty publikacji wyników.
2.13. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w Serwisie, w ramach listy zwycięzców Konkursu.
2.14. Użytkownicy kont, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe, będą dyskwalifikowani z udziału w Konkursie.
2.15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania uzasadnienia - z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji.


3. NAGRODY


3.1 W Konkursie zostały przewidziane nagrody rzeczowe [„Nagroda/y”] w postaci udostępnionych przez Organizatora ubrań lub akcesoriów lub bonów zakupowych, które można uzyskać w wyniku codziennego głosowania w aplikacji.
3.2 Ilość nagród przekazanych przez Organizatora to 12 sztuk ubrań lub akcesoriów marki Butik – przyznawanych codziennie w ilości 1 sztuki jednemu Zwycięzcy Konkursu danego dnia w czasie trwania konkursu.
3.3 Organizator decyduje o wyborze ubrań i akcesoriów przekazanych do Konkursu (Nagród)
3.4 Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3.5 Wizualizacje Nagród zamieszczone w Serwisie, na Stronie lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu, mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd tych wizualizacji, a w szczególności ich kolorystyka, może różnić się od przekazanych przez Organizatora Nagród.
3.6 Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia każdej z Nagród inną nagrodą o tej samej lub wyższej wartości.
3.7 Wraz z Nagrodą przyznaną Laureatowi wyłonionemu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości dofinansowania Nagrody (dalej: "Świadczenie Dodatkowe"). Kwota Świadczenia Dodatkowego zostanie potrącona przez Organizatora.
3.8 Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt. 3.7. powyżej jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Laureata. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego, o którym mowa w pkt. 3.7. niniejszego Regulaminu.
3.9 Nagrody będą dostarczane pocztą na koszt Organizatora, na adres Laureata podany w ramach Zgłoszenia. Wysłanie Nagród nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.


4. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD


4.1 Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej podany (udostępniony) przez Uczestnika email z linkiem do Formularza odbioru nagrody i prośbą o podanie danych teleadresowych. Link ten jest również dostępny dla Uczestnika w aplikacji „Rozdajemy ciuchy” na profilu www.facebook.com/sklep.butik
4.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem spowodowany podaniem nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej. W takim przypadku prawo do Nagrody przepada.
4.3 Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę nagrody jest przekazanie Organizatorowi w terminie 72h od daty opublikowania wyników o wygranej, następujących informacji niezbędnych do wysyłki nagrody: imienia, nazwiska, pełnych danych adresowych oraz tel. kontaktowego, wskazanie rozmiaru nagrody. Informacje te powinny zostać przekazane za pośrednictwem formularza odbioru nagrody dostępnego z poziomu listy wyników w Aplikacji O momencie otrzymania/przesłania danych decyduje data zarejestrowania wiadomości przez system teleinformatyczny Zwycięzcy/Organizatora. W przypadku nie podania przez Zwycięzcę powyższych informacji w ciągu 72h od daty opublikowania wyników nagroda przepada.
4.4 Przekazanie Nagród nastąpi na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania danych potrzebnych do wysyłki Nagrody. Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do
czasu otrzymania od Zwycięzcy kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.5 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą danych podanych podczas rejestracji do serwisu Facebook. Uczestnik nie spełniający warunków określonych w niniejszym Regulaminie traci prawo do Nagrody.
4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przepada.
4.7 Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a podatek od wygranej Nagrody pokrywa Organizator.


5. REKLAMACJE


5.1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie.
5.2. Reklamacje nie zgłoszone w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
5.3. Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.


6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNKÓW KONKURSU

6.1. Administratorami danych osobowych jest Organizator.
6.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu, a także, o ile Uczestnik wyrazi na to oddzielną zgodę, w celach marketingowych administratorów danych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez uszczerbku dla obowiązku udostępnienia danych osobowych jako warunku uczestnictwa w Konkursie.
6.3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny, o ile nie naruszy to praw nabytych Uczestników.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.
7.3. Organizatorowi przysługuje prawo ogłoszenia Zwycięzcy w terminie innym niż w dniu wyboru Zwycięzcy w sytuacji, gdy dzień wyłonienia Zwycięzcy przypada w dni wolne od pracy i w Święta. Nie zmienia to sposobu wyłaniania Zwycięzców, a jedynie ogłoszenia ich nazwisk.
7.4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do którejkolwiek z Nagród, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych, poczty elektronicznej lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym Regulaminem.
7.6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników
7.7. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Organizatora jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeśli zostanie wysłane do Uczestnika za pośrednictwem poczty lub na adres poczty elektronicznej Uczestnika.
7.8. Pod pojęciem „kliknąć” oraz „kliknięcie” rozumie się na potrzeby niniejszego Regulaminu czynność wykonywaną przez Uczestnika polegającą na najechaniu kursorem myszy na ikonę, wizualizację przedmiotu i naciśnięcie lewego przycisku myszy.
7.9. Organizator zastrzega, że Nagrody, które nie zostały przyznane/wydane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności z uwagi na nie spełnienie przez Uczestników warunków wymaganych do przyznania/wydania przepadają.
7.10. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.11. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
7.12. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu, Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ugodowego ich rozwiązania.
7.13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa odpowiednie dla kraju Organizatora.

 

Regulamin wersja pdf.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij