Regulamin konkursu "Rozdajemy ciuszki"

REGULAMIN KONKURSU - Rozdajemy ciuszki!

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem Konkursu Rozdajemy ciuszki! [„Konkurs”] jest Butik on-line Tomasz Strzelczyk, ul. Kuropatwy 1, 05-500 Piaseczno, NIP: 526-216-16-33, REGON: 140382384 (zwany dalej „Organizatorem”).

2.    Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Rozdajemy ciuszki!”, które uczestnik akceptuje w chwili potwierdzenia swojego adresu email, klikając w link przesłany na podany przez niego adres i będący deklaracją chęci przystąpienia do konkursu. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika treści i zasad niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie uzyskanych danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko) przez Butik on-line Tomasz Strzelczyk w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu; w celach archiwalnych; w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych, w zakresie marketingu i reklamy produktów i usług innych podmiotów niż Administratorzy z zachowaniem zasad wynikających z wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz zgadza się na otrzymywanie od firmy Butik on-line Tomasz Strzelczyk oraz podmiotów z nim współpracujących ofert i informacji reklamowych / handlowych.3.    Konkurs jest prowadzony przez Organizatora przy wykorzystaniu aplikacji komputerowej, pozwalającej pojedynczemu Uczestnikowi kliknąć na wybraną przez niego wizualizację nagrody. Konkurs jest przeprowadzany na stronach portalu internetowego Facebook [„Serwis”], prowadzonego pod adresem http://www.facebook.com/sklep.butik (zakładka „Rozdajemy ciuszki”).

4.    Uczestnikiem Konkursu [„Uczestnik”] staje się każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a.    będąc zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, wyrazi wobec Organizatora zgodę na dostęp do profilu Uczestnika w Serwisie i pobranie jego adresu e-mail na potrzeby organizacji Konkursu i/lub
b.    wyrazi chęć uczestnictwa w Konkursie poprzez kliknięcie na ikonkę ze słowami „Katalog nagród” i tym sposobem przejdzie do wyboru swojej nagrody.

c.    Uczestnikami nie mogą być pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora, Koordynatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

5.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.    Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

7.    Tekst niniejszego Regulaminu będzie dostępny przez cały czas trwania Konkursu, do wglądu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.facebook.com/sklep.butik

8.    Nad poprawnością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład komisji będą wchodziły 3 osoby, będące przedstawicielami Organizatora.

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

1.    Uczestnik potwierdzając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie zasad w nim zawartych.

2.    Podanie przez Uczestnika danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału i/lub otrzymania Nagrody.

3.    Zadaniem Konkursowym jest wykonanie niżej wymienionych czynności:

  1. instalacja Aplikacji konkursowej w swoim profilu użytkownika w serwisie www.facebook.com
  2. udzielenie zgody na publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu oraz umożliwienie Organizatorowi dostępu do podstawowych informacji o użytkowniku, niezbędnych do dalszego przebiegu Konkursu
  3. bycie fanem strony firmowej www.facebook.com/sklep.butik - na niej będą codziennie ogłaszani zwycięzcy
  4. wzięcie udziału w konkursie poprzez wskazanie w udostępnionej przez Organizatora aplikacji wybranego przez siebie produktu przeznaczonego przez Organizatora na Nagrody w niniejszym Konkursie


4.    Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko jeden raz dziennie, przez co rozumiane jest jednokrotne wskazanie wybranej przez Uczestnika nagrody w ciągu jednego dnia. Uczestnik może brać udział w Konkursie każdego dnia trwania Konkursu, aż do jego zakończenia.

5.    Funkcjonalności aplikacji konkursowej zapewniają, że każdego dnia trwania Konkursu jest wyłaniany jeden zwycięzca oraz każdego dnia trwania konkursu, aż do jego zakończenia istnieje możliwość jednokrotnego wskazania na wybraną przez Uczestnika Nagrodę.

6.    Zwycięzca konkursu jest wyłaniany codziennie spośród uczestników, którzy wskazali zdjęcie produktu (wybraną przez siebie Nagrodę) o największej liczbie oddanych głosów. Sposobem wyłonienia jest wyliczenie na podstawie następującego równania: liczba graczy jacy oddali głosy na daną Nagrodę w okresie od godziny 00:00 do godziny 23:59 danego dnia trwania Konkursu zostanie podzielona przez cyfrę dwa. Zwycięzcą jest osoba będąca na wyliczonym tym sposobem miejscu na liście uczestników. W przypadku wyniku będącego ułamkiem, liczba będzie zaokrąglona w górę i otrzymana liczba całkowita będzie oznaczała zwycięskie miejsce na liście.

7.    W przypadku oddania tej samej liczby głosów na więcej niż jedną Nagrodę, Zwycięzca zostanie wyłoniony wyżej wymienionym sposobem z listy osób, w której oddano pierwszy głos w danym dniu.

8.    Informacja o wyłonieniu zwycięzcy  pojawi się na stronie www.facebook.com/sklep.butik w zamieszczonym przez Organizatora poście. Zwycięzca Konkursu będzie poinformowany o wygranej drogą mailową oraz otrzyma w mailu dalsze instrukcje dotyczące odbioru Nagrody lub realizacji bonu.

9.    Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w Serwisie, w ramach listy zwycięzców Konkursu.

10.    Użytkownicy kont, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe, będą dyskwalifikowani z udziału w Konkursie.

11.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania uzasadnienia - z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji.§3. NAGRODY

1.    W Konkursie zostały przewidziane nagrody rzeczowe [„Nagroda/y”] w postaci udostępnionych przez Organizatora ubrań lub akcesoriów lub bonów zakupowych, które można uzyskać w wyniku codziennego głosowania w aplikacji.

2.    Ilość nagród przekazanych przez Organizatora to 30 sztuk ubrań lub akcesoriów marki Butik – przyznawanych codziennie w ilości 1 sztuki jednemu Zwycięzcy Konkursu danego dnia
w czasie trwania konkursu.

3.    Organizator decyduje o wyborze ubrań i akcesoriów przekazanych do Konkursu.

4.    Wizualizacje Nagród zamieszczone w Serwisie, na Stronie lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu, mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd tych wizualizacji, a w szczególności ich kolorystyka, może różnić się od przekazanych przez Organizatora Nagród.

5.    Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia każdej z Nagród inną nagrodą lub bonem zakupowym o wartości 50 zł w przypadku braku dostępności danego produktu.

6.    Bon jest ważny do 31.05.2011 roku.

7.    Bon jest jednorazowy Zwycięzcy Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody (wybranego Produktu lub bonu zakupowego) w gotówce oraz nie będzie wydawana reszta w przypadku wykorzystania części bonu.

§4. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD

1.    Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej podany (udostępniony) przez Uczestnika email z informacją o wygranej i prośbą o podanie danych teleadresowych.

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem spowodowany podaniem nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej. W takim przypadku prawo do Nagrody przepada.

3.    Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę nagrody jest przekazanie Organizatorowi w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygranej, następujących informacji niezbędnych do wysyłki nagrody: imienia, nazwiska, pełnych danych adresowych oraz tel. kontaktowego. Informacje te powinny zostać przekazane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: facebook@butik.net.pl (dodając w tytule wiadomości „Rozdajemy ciuszki!”). O momencie otrzymania/przesłania danych decyduje data zarejestrowania wiadomości e-mail przez system teleinformatyczny Zwycięzcy/Organizatora. W przypadku nie podania przez Zwycięzcę powyższych informacji nagroda przepada.

4.    Przekazanie Nagród nastąpi na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania danych potrzebnych do wysyłki Nagrody. Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Zwycięzcy kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą danych podanych podczas rejestracji do serwisu Facebook. Uczestnik nie spełniający warunków określonych
w niniejszym Regulaminie traci prawo do Nagrody.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności
w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przepada.

7.    Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a podatek od wygranej Nagrody pokrywa Organizator.

 

§5. REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora, wskazany
w niniejszym Regulaminie.

2.    Reklamacje nie zgłoszone w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

3.    Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację
i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny, o ile nie naruszy to praw nabytych Uczestników.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to
z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników.

3.    Organizatorowi przysługuje prawo ogłoszenia Zwycięzcy w terminie innym niż w dniu wyboru Zwycięzcy w sytuacji, gdy dzień wyłonienia Zwycięzcy przypada w dni wolne od pracy i w Święta. Nie zmienia to sposobu wyłaniania Zwycięzców, a jedynie ogłoszenia ich nazwisk.

4.    Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do którejkolwiek z Nagród, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych, poczty elektronicznej lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym Regulaminem.

6.    Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników

7.    Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Organizatora jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeśli zostanie wysłane do Uczestnika za pośrednictwem poczty lub na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8.    Pod pojęciem „kliknąć” oraz „kliknięcie” rozumie się na potrzeby niniejszego Regulaminu czynność wykonywaną przez Uczestnika polegającą na najechaniu kursorem myszy na ikonę, wizualizację przedmiotu i naciśnięcie lewego przycisku myszy.

9.    Organizator zastrzega, że Nagrody, które nie zostały przyznane/wydane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności z uwagi na nie spełnienie przez Uczestników warunków wymaganych do przyznania/wydania przepadają.

10.    W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu, Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć w pierwszej kolejności do ugodowego ich rozwiązania.

11.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa odpowiednie dla kraju Organizatora.

 


REGULAMIN KONKURSU - Rozdajemy ciuszki!
Zmiany z dnia 12.04.2011 roku wprowadzone przez Organizatora zgodnie z §6 pkt. 1 mówiącym o przysługującym Organizatorowi prawu do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu.
Zmiany obowiązują od dnia 13.04.2011 roku

Zmianie uległy  i przybrały następującą formę następujące punkty Regulaminu.


§2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU


5.    Funkcjonalności aplikacji konkursowej zapewniają, że każdego dnia trwania Konkursu jest wyłanianych 12 zwycięzców oraz każdego dnia trwania konkursu, aż do jego zakończenia istnieje możliwość jednokrotnego wskazania na wybraną przez Uczestnika Nagrodę.

6.    Zwycięzcy konkursu są wyłaniani codziennie spośród uczestników głosujących na wszystkie zaproponowane przez Organizatora w danym dniu produkty. Każda zaproponowana przez Organizatora nagroda rzeczowa, na skutek przebiegu głosowania, ma przypisaną listę osób głosujących na nią w danym dniu. Z każdej takiej listy wyłaniany jest jeden Zwycięzca w ciągu jednego dnia trwania Konkursu. Sposobem wyłonienia Zwycięzcy jest wyliczenie na podstawie następującego równania: liczba graczy jacy oddali głosy na podaną propozycję Nagrody w okresie od godziny 00:00 do godziny 23:59 danego dnia trwania Konkursu zostanie podzielona przez cyfrę dwa. Zwycięzcą jest osoba będąca na wyliczonym tym sposobem miejscu na liście uczestników przypisanych do danego produktu. Dotyczy to każdego produktu, na który oddano głos w danym dniu trwania Konkursu. W przypadku wyniku będącego ułamkiem, liczba będzie zaokrąglona w górę i otrzymana liczba całkowita będzie oznaczała zwycięskie miejsce na liście.

7.    Punkt 7 na skutek wprowadzenia zmian z dnia 12.04.2011 roku traci ważność


§3. NAGRODY


2.Ilość nagród przekazanych przez Organizatora to 12 sztuk ubrań lub akcesoriów marki Butik przewidzianych na każdy dzień trwania niniejszego Konkursu

 

 

 

Zmiany z dnia 30.04.2011 roku wprowadzone przez Organizatora zgodnie z §6 pkt. 1 mówiącym o przysługującym Organizatorowi prawu do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu.
Zmiany obowiązują od dnia 30.04.2011 roku

 

Zmianie uległy  i przybrały następującą formę następujące punkty Regulaminu.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

6.    Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 3 maja 2011 roku (włącznie).


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij