Akcja promocyjna

Regulamin promocji „Zapłać z Twisto i zgarnij voucher 45 zł na kolejne zakupy”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Zapłać z Twisto i zgarnij voucher 45 zł na kolejne zakupy” (dalej: „Promocja”) i jest dostępny pod adresem www.eButik.pl oraz www.twisto.pl.II. ORGANIZATOR PROMOCJI

1. Organizatorem Promocji jest Twisto Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000689624, kapitał zakładowy 6 627 950 PLN (w całości opłacony), NIP: 9512442875, REGON: 367977970 (dalej: „Organizator”).

2. Partnerem Promocji jest TFGpl Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000667907, kapitał zakładowy: 798.000,00 zł, NIP 1231343350, (dalej: “Partner”).

 

III. WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja jest prowadzona w okresie od 26.09.2022 do 30.10.2022 lub do wykorzystania puli kuponów, o której mowa w pkt. 5 poniżej. (dalej: „Czas Trwania Promocji”).

2. Promocja dostępna jest przy zamówieniu w kanale sprzedaży online w serwisie www.eButik.pl (niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.eButik.pl oraz www.twisto.pl) z zastrzeżeniem dokonania płatności za pośrednictwem opcji “Twisto PayU płacę później”. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia z dostawą.

3. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci sieci EButik, którzy w Czasie Trwania Promocji złożą zamówienie o wartości nie mniejszej niż 199 złotych w kanale sprzedaży online na stronie www.eButik.pl oraz zapłacą za nie korzystając z metody płatności “Twisto PayU płacę później” (dalej: „Klient”).

4. Promocja polega na przyznaniu Klientom jednorazowego kuponu o wartości 45 (czterdziestu) złotych, który może zostać wykorzystany na stronie przy kolejnych zakupach o wartości nie mniejszej niż 99 złotych, przy czym jedno zamówienie opłacone przy wyborze płatności “Twisto Payu płacę później” zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie uprawnia do odebrania jednego promocyjnego kuponu (dalej: “Kupon”).

5. Łączna liczba Kuponów w okresie Promocji wynosi 300.

6. Klientowi przyznany będzie jeden Kupon dziennie niezależnie od liczby zrealizowanych w danym dniu transakcji. Klient może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.

7. Kupon można wykorzystać do dnia 31.12.2022 roku włącznie. Po tym dniu Kupon straci ważność. Z Kuponu można skorzystać tylko jeden raz.

8. W celu realizacji Kuponu Klient powinien wpisać otrzymany od Organizatora na zasadach wskazanych w ust. 9 poniżej w miejscu “kupon rabatowy” unikalny ciąg znaków.

9. Kupon promocyjny zostanie przekazany Klientowi przez Organizatora w wiadomości e- mail w ciągu 72 godzin od momentu skutecznego zrealizowania płatności za zamówienie przy wybraniu metody płatności “ Twisto Payu płacę później”.

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.


IV. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje w Czasie Trwania Promocji lub do wykorzystania puli 300 Kuponów w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

V. REKLAMACJE

1. W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z Regulaminem Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Promocji.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@twisto.pl

b. pisemnie na adres: ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien podać adres email oraz numer zamówienia otrzymany z Twisto na podstawie którego skorzystał z Promocji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Klient wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2022 roku.

2. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem www.eButik.pl oraz www.twisto.pl, a także w siedzibie Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Kupony zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

pixel