Akcja promocyjna

Przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych w TFGPL

Klauzula informacyjna
w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacynych


1. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych jest TFGpl sp. z o.o. ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy (dalej "Administrator"). Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email daneosobowe@ebutik.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Dane pozyskane w postępowaniu rekrutacyjnym Administrator przetwarza:

a) kiedy preferujesz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim art. 221 Kodeksu Pracy. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) kiedy preferujesz współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest zawarcie umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Administratora, takim jak: podmioty świadczące usługi związane z obsługą księgową, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

4. Twoje dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zakończenia procesu rekrutacji i dokonania przez Administratora wyboru kandydata lub kandydatów. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą one wykorzystywane przez 24 miesiące lub do czasu cofnięcia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

5. Każdą z wyrażonych zgód możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane:

- przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks Pracy – w przypadku, kiedy preferujesz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

- dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku, kiedy preferujesz zatrudnienie w oparciu o umowę cywilną.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych, podanie danych jest dobrowolne.

pixel