Akcja promocyjna

Polityka prywatności sklepu eButik.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI dla serwisu https://ebutik.pl

 

§ 1. [PREAMBUŁA]

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”).
Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego https://ebutik.pl, prowadzonego pod adresem https://ebutik.pl.

W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług.

Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Serwisu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

 

§ 2. [ADMINISTRACJA DANYMI]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Sklepu Internetowego (np. usługa założenia i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie, usługa newsletter, formularze kontaktowe itp.) jest TFGpl Sp. z o. o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, NIP 1231343350, REGON 366781502, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 667907, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy wynosi 798.000 złotych (dalej: „TFGpl” lub „Administrator”), który przetwarza te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu realizacji procesu zakupowego (np. zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji związanej z zamówieniem itp.) jest Trend & Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach (05-552), ul. Przyszłości 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521488, NIP: 1231289946 (zwana dalej „T&F”). Kontakt z T&F możliwy jest listownie na podany wyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@ebutik.pl.

2. Dane kontaktowe do TFGpl: DaneOsobowe@ebutik.pl.

3. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez TFGpl lub T&F, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Dla przykładu, dostęp do „historii zakupów” i „działu reklamacji RMA” jest możliwy tylko po przekazaniu danych osobowych w ramach rejestracji.

 

§ 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH]

1. TFGpl przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu treści w serwisie, prowadzenia i obsługi konta użytkownika serwisu oraz świadczenia innych usług dostępnych w serwisie (np. składania zamówień, śledzenia statusu złożonych zamówień, formularza kontaktowego, wysyłki newslettera itp.). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych TFGpl nieobowiązkowo;

b. analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes TFGpl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu, sposobu korzystania przez nich z konta, czy ich preferencji, celem poprawy przez nas stosowanych rozwiązań w serwisie;

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci realizacji ochrony przysługujących nam praw.

2. Dane Użytkowników przetwarzane są także w celach marketingowych do:

a. prowadzenia reklamy kontekstowej, tj. wyświetlania treści marketingowych w Serwisie niedostosowanych do preferencji Użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b. kierowania do Użytkownika newslettera, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c. przesyłania do Użytkownika zamówionej przez niego informacji handlowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d. prowadzenia tzw. marketingu bezpośredniego polegającego na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych drogą elektroniczną lub poprzez telemarketing. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

3. Do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej wykorzystujemy następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres (zamieszkania lub korespondencyjny), numer telefonu, login, informacje zbierane przez pliki cookies lub narzędzie lub technologie im podobne.

4. TFGpl przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Sklepu internetowego prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności administratora TFGpl i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

5. T&F przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a. zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo,

b. ciążący na T&F obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c. prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d. rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji - w celu wykonania ciążących na T&F obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), obejmujących obowiązki: a) z tytułu rękojmi za wady, w tym w celu obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji, w tym udzielania na nią odpowiedzi; b) w celu wystawienia i przechowywania stosownych dokumentów wymaganych przez przepisy podatkowe w związku z reklamacją i rękojmią,

e. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

- marketingu bezpośrednim,
- przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
- badaniu satysfakcji klientów.

 

§ 4. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH]

1. Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL 3.0 RSA 128bit – gwarantowanego certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonego przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie – skutkiem czego dane osobowe Użytkowników są szyfrowane i – nawet w przypadku przechwycenia transmisji – niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy TFGpl i T&F.

 

§ 5. [POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH]

1. TFGpl zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu TFGpl powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i terminie przekazania. TFGpl udostępnia dane osobowe Użytkowników na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych lub marketingowych, wyłącznie w związku z realizacją świadczonych przez TFGpl usług na rzecz Użytkowników.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez TFGpl jego obowiązków wynikających z powierzenia lub dalszego powierzenia przetwarzania danych, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa TFGpl ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik. TFGpl nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej TFGpl.

3. TFGpl za pośrednictwem Serwisu sprzedaje towary należące do T&F. TFGpl działa jako agent w oparciu o postanowienia umowy agencyjnej zawartej pomiędzy TFGpl a T&F. Z uwagi na to, że T&F uczestniczy w procesie obsługi kupujących, w szczególności rozpatruje reklamacje, które mogą być zgłaszane m.in. za pośrednictwem Serwisu, na mocy postanowień umowy agencyjnej zawartej pomiędzy TFGpl a T&F, TFGpl powierzyło T& F przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do sprawowania należytej obsługi kupujących.

 

§ 6. [ODBIORCY DANYCH]

1. Dane gromadzone i przetwarzane przez TFGpl mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

a. ochrony praw TFGpl lub osób trzecich;

b. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;

c. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym;

oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika lub taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

3. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

 

§ 7. [KWESTIE TECHNICZNE, USUNIĘCIE, RETENCJA DANYCH]

1. Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez TFGpl w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usługi, a nadto w celach technicznych i statystycznych.

2. Co do zasady TFGpl przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas wykonywania świadczonych na jego rzecz Usług lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres:

a. niezbędny do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b. przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

c. określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych nałożonych na administratora;

d. niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

3. W przypadku uzyskania przez TFGpl wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), TFGpl może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. TFGpl może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 

§ 8. [PLIKI COOKIES]

1. TFGpl stosuje pliki tekstowe "cookies". „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. TFGpl stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu;

b. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

3. TFGpl stosuje mechanizm plików cookies w celach:

a. ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;

b. weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

c. statystycznych.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez TFGpl również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych;

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

5. Zgoda na przechowywanie i wykorzystywanie plików cookie może być w każdym momencie wycofana. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Administrator zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:

a. Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

b. Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c. Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d. Operahttp://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

e. Safarihttps://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

 

§ 9 [NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE]

1. TFGpl oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej w zewnętrznych serwisach internetowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat narzędzi stosowanych przez Administratora. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

a. GOOGLE ANALYTICS: Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkowników (m.in. wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

b. GOOGLE ADS: Administrator korzysta z technologii remarketingu oferowanej przez Google, w tym narzędzi Google Ads, które pozwalają na zarządzanie kampaniami reklamowymi. Dzięki tym narzędziom można ponownie rozpoznać urządzenie Użytkownika na innych stronach internetowych, które są częścią sieci reklamowej Google oraz jego partnerów, a następnie wyświetlać takiemu użytkownikowi reklamy dopasowane do jego potencjalnych zainteresowań. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Ads. Więcej informacji o personalizacji reklam w Google można uzyskać pod linkiem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl.

c. FACEBOOK PIXEL: Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, by kierować do Użytkowników spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook, a także mierzyć efektywność kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Więcej informacji o celach i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Facebook, a także możliwych ustawieniach do ochrony prywatności na Facebooku znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

§ 10. [PRWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE]

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na usprawiedliwionym interesie administratora.

3. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

 

§ 11. [INFORMACJA HANDLOWA]

1. TFGpl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych dotyczących działalności TFGpl oraz działalności partnerów i kontrahentów TFGpl. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na usługę newsletter, na korzystanie przez TFGpl z technologii push w przeglądarkach lub na inny sposób dostarczania informacji handlowych.

2. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych; dla przykładu, każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od TFGpl informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji” lub wysłanie wiadomości e-mail na adres DaneOsobowe@ebutik.pl.

 

§ 12. [MAŁOLETNI]

1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.

 

§ 13. [LINKI]

1. Serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy TFGpl a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.

2. TFGpl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

 

§ 14. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: DaneOsobowe@ebutik.pl.

3. TFGpl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.ebutik.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

 

Wersja obowiązująca od dnia 17 października 2018 roku.

Wersja obowiązująca od dnia 24 maja do dnia 16 października 2018r.

Wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 23 maja 2018 r.

pixel