Akcja promocyjna

Zwrot

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Konsument – tj. Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę sprzedaży Towaru na odległość w Sklepie eButik.pl („Umowa”) bez związku z jego (jej) działalnością gospodarczą lub zawodową – może odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. W razie odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą.
2.    Konsument może odstąpić od Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia o Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
3.    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może, m.in.:
    a.    skierować je na adres: Trend & Fashion Sp. z o. o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”;
    b.    wypełnić online formularz ZWROTU dostępny na stronie www.eButik.pl (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów); albo
    c.    przesłać oświadczenie na adres e-mail: bok@ebutik.pl.
Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, tj. wypełniając formularz lub wysyłając e-mail na adres: bok@ebutik.pl, BUTIK prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy również pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może także złożyć na formularzu dostępnym na stronie www.eButik.pl.
4.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić BUTIK Towar na następujący adres: Trend & Fashion Sp. z o. o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
5.    BUTIK zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego przez BUTIK sposobu dostarczenia Towaru. BUTIK dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.    Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy należy kierować do centrum serwisowego BUTIK: e-mailowo na adres: bok@ebutik.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: Trend & Fashion Sp. z o. o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”, bądź dzwoniąc pod numer 22 211 80 33 lub 801 002 033, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
8.    Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest: (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa; a także w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

 

UWAGA: w celu przyspieszenia procedury zwrotu wypełnij formularz zwrotu online, dostępny na Twoim koncie po zalogowaniu 

 

Wypełnij formularz zwrotu online

 

ZALOGUJ SIĘ

 

Wzór formularza zwrotu (odstąpienia od umowy zawartej na odległość): pobierz

pixel