Akcja promocyjna

Regulamin sklepu internetowego eButik.pl obowiązujący od dn. 2016-12-02

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EBUTIK.PL
(„REGULAMIN”)


I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.    Sklep internetowy eButik.pl, działający pod adresem www.eButik.pl (,,Sklep eButik.pl” lub „eButik.pl”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu („Towar/y”), prowadzony jest przez spółkę Trend & Fashion Group Sp. z o. o. z siedzibą w Józefosławiu, ul. Kuropatwy 1, 05-500 Piaseczno/Józefosław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 293343, posiadającą NIP 1231139773, o kapitale zakładowym w wysokości 57.000 PLN („BUTIK”).
2.    Prezentowane na stronie internetowej www.eButik.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu eButik.pl.
3.    Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu eButik.pl są – Klient dokonujący zakupu Towaru oraz BUTIK („Strony”). Przez „Klienta” rozumie się (i) osobę fizyczną, która ukończyła 13. rok życia (z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), (ii) osobę prawną lub (iii) jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – która nabywa Towary poprzez eButik.pl.
4.    Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu eButik.pl, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Zasadniczo językiem, w którym zawierane są umowy sprzedaży Towarów, jest język polski.

II. TOWAR. CENA. KOSZTY
1.    BUTIK zamieszcza wszelkie informacje dotyczące głównych cech Towarów, w tym ich ceny, na stronie internetowej Sklepu eButik.pl, przy opisie danego Towaru.
2.    Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), BUTIK zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej eButik.pl przy opisie danego Towaru.
3.    Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu eButik.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
4.    Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie eButik.pl zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie Sklepu eButik.pl – w zakładce ,,Koszty wysyłki”.
5.    Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie BUTIK.
6.    W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

III. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
    a.    płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
    b.    płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;
    c.    płatność poprzez serwis PayU lub PayPal.
2.    W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Trend & Fashion Group Sp. z o. o., ul. Kuropatwy 1, 05-500 Piaseczno/Józefosław, nr rachunku bankowego: 68 1240 1053 1111 0010 6081 2389 (PEKAO SA). W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko, imię oraz nr zamówienia.
3.    BUTIK wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. BUTIK oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
4.    W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
    a.    w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
    b.    w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie BUTIK uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;
    c.    w przypadku płatności poprzez serwis PayU lub PayPal, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie BUTIK uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.
5.    Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością BUTIK.

IV. ZAWARCIE UMOWY
1.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu eButik.pl (www.eButik.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:
    a.     wyboru zamawianych Towarów;
    b.     oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
    c.     złożenie zamówienia;
    d.     płatności za zamówienie.
2.    W ramach Sklepu eButik BUTIK zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych przez Klienta do formularza zamówienia.
3.    Złożenie zamówienia:
    a.    jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od umowy;
    b.    następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku ("Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);
    c.    oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że oferta BUTIK staje się wiążąca; a także
    d.    oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że między Klientem a BUTIK została zawarta umowa sprzedaży Towarów.
4.    Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, BUTIK prześle na adres skrzynki pocztowej Klienta wiadomość email zawierającą treść zamówienia.
5.    Za zgodą BUTIK, Klient może anulować zamówienie (rozwiązać umowę sprzedaży Towaru), które nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem eButik telefonicznie pod nr tel. 22 211 80 33 lub 801 002 033 lub mailem na adres – bok@ebutik.pl.
6.    Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez BUTIK, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
7.    BUTIK przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

V. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
1.    BUTIK zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez BUTIK zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez BUTIK od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez BUTIK od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry. Wszystkie zamówienia wysyłane są do Klienta w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia zamówienia.
2.    Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. BUTIK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    Postanowienia niniejszej sekcji VI stosują się wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi z BUTIK czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, dotyczącej Towaru („Konsument”).
2.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsument lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
3.    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Konsument może, m.in.:
    a.    skierować je na adres: Trend & Fashion Group Sp. z o. o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”;
    b.    wypełnić online formularz zwrotu RMA dostępny na stronie www.eButik.pl (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów); albo
    c.    przesłać oświadczenie na adres e-mail: bok@ebutik.pl.
Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wypełniając formularz lub wysyłając e-mail na adres: bok@ebutik.pl, BUTIK prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru Konsument może także złożyć na formularzu dostępnym na stronie www.eButik.pl.
4.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument zobowiązany jest zwrócić BUTIK Towar na następujący adres: Trend & Fashion Group Sp. z o. o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
5.    W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
6.    Z zastrzeżeniem postanowienia VI.7, BUTIK zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego przez BUTIK sposobu dostarczenia Towaru. BUTIK dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.    Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do centrum serwisowego BUTIK: e-mailowo na adres: bok@ebutik.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: Trend & Fashion Group Sp. z o. o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”, bądź dzwoniąc pod numer 22 211 80 33 lub 801 002 033, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
9.    Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest: (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa; a także w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
10.    Na zasadach określonych w odrębnym regulaminie specjalnym ,,100 dni na zwrot” http://ebutik.pl/Regulamin-specjalny-100-dni-na-zwrot-cabout-pol-467.htm, udostępnionym na stronie internetowej eButik.pl, Konsument ma prawo zwrotu zakupionych Towarów (odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość) w terminie dłuższym niż ustawowe 14 dni.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE
1.    BUTIK jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu e-Butik lub konkretnych form płatności dla nielojalnego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów BUTIK może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych (np. ogólnopolskiej bazy informacji o adresach pocztowych KRAP).
2.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
3.    Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność BUTIK z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności BUTIK w stosunku do Konsumentów. BUTIK w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.
4.    BUTIK może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5.    Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje: e-mailem na adres: bok@ebutik.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: eButik.pl, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc pod numer 22 211 80 33 lub 801 002 033, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego lub z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
6.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do BUTIK na podany poniżej adres na koszt BUTIK wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru BUTIK zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej eButik.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru. eButik.pl, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Dział Reklamacji”.
7.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez BUTIK reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu eButik.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.    BUTIK zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu eButik.pl; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.eButik.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu eButik.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3.    Wszelkie spory pomiędzy Klientem a BUTIK będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
4.    Łącze elektroniczne do platformy ODR (online dispute resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (alternative dispute resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między Konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a BUTIK, znajduje się tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.


Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 2 grudnia 2016 roku.
Wersja regulaminu obowiązująca do dnia 01 grudnia 2016 r. http://ebutik.pl/Regulamin-sklepu-eButik-pl-cabout-pol-466.html
Wersja regulaminu obowiązująca do dnia 19 listopada 2016 r. http://ebutik.pl/Regulamin-cabout-pol-21.html
Wersja regulaminu obowiązująca do dnia 24 grudnia 2014 r. http://ebutik.pl/Regulamin-obowiazujacy-do-24_12_2014--cabout-pol-340.html

pixel