Akcja promocyjna

Regulamin specjalny: 100 dni na zwrot

REGULAMIN SPECJALNY: 100 dni na zwrot

1. Niniejszy regulamin specjalny „100 dni na zwrot” („Regulamin Specjalny”) stanowi rozwinięcie regulaminu sklepu internetowego eButik.pl („Regulamin”) W zakresie nieuregulowanym wprost lub wyczerpująco w Regulaminie Specjalnym zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu. W razie niezgodności między postanowieniami Regulaminu Specjalnego i postanowieniami Regulaminu stosować należy postanowienia Regulaminu Specjalnego.

2. Postanowienia Regulaminu Specjalnego znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta  w rozumieniu postanowienia VII.1 Regulaminu, który posiada konto w Sklepie eButik.pl i kupuje Towary jako zarejestrowany użytkownik.

3. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży również po 14-dniowym terminie, jak przewidziany w sekcji VII Regulaminu („Uprawnienie”), jeśli Konsument lub Przedsiębioarca Na Prawach Konsumenta zwraca nie więcej aniżeli 7 (siedem) sztuk Towarów w miesiącu kalendarzowym. Uprawnienie w żaden sposób nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jak przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Uprawnienie zwiększa jedynie zakres uprawnień Konsumenta, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Aby skutecznie skorzystać z Uprawnienia „100 dni na zwrot” Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi dostarczyć Towar na następujący adres: eButik.pl | TFGpl sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy przed upływem 100 (stu) dni od daty jego otrzymania przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – przed upływem 100 (stu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

5. Utrzymanie terminu na skorzystanie z Uprawnienia nie może być wiązane ani z datą oświadczenia woli skorzystania z Uprawnienia, ani z datą wysyłki zwracanego Towaru – istotna jest wyłącznie data efektywnego doręczenia tego Towaru na adres wskazany w punkcie 4. Regulaminu Specjalnego. Jeśli ostatni dzień 100-dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, efektywne dostarczenie Towaru po tym terminie pociąga za sobą utratę Uprawnienia.

6. W celu skorzystania z Uprawnienia należy wypełnić formularz zwrotu, dostępny na stronie internetowej (wersja elektroniczna TUTAJ) oraz wysłać zwracany Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w punkcie 4. Regulaminu Specjalnego wraz z wypełnionym formularzem zwrotu.

7. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Regulaminu Specjalnego, warunkiem przyjęcia zwracanych Towarów jest:

a. brak śladów użytkowania, w szczególności Towar nie może być używany, a w przypadku odzieży i obuwia może być przymierzany jedynie na próbę;
b. zachowanie oryginalnych metek i oryginalnego opakowania; a także
c. prawidłowe wypełnienie, w tym w zakresie tożsamości Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, i dostarczenie formularza zwrotu (wersja elektroniczna TUTAJ).

8. Towar zwrócony z naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Specjalnego lub obowiązującego prawa zostanie odesłany na koszt Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta. W razie niepodjęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta odesłanego mu Towaru, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta zostanie obciążony kosztami przechowania Towaru w stawce 10 (dziesięciu) złotych brutto za każdy dzień przechowania. Ponadto, BUTIK lub Agent może – w związku z zastrzeżonym tu prawem odkupu Towaru – potrącić wzajemną wierzytelność z tytułu zwrotu kosztów przechowania.

9. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Promocją należy kierować na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: bok@ebutik.pl

10. Promocja obowiązuje od 13.09.2022 r. do 31.12.2024 r.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin sklepu eButik.pl dostępny pod podanym linkiem: https://ebutik.pl/Regulamin-cinfo-pol-522.html.Wersja obowiązująca od dnia 13 września 2022 r.

Wersja obowiązująca do dnia 12 września 2022 r.

Wersja obowiązująca do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wersja obowiązująca do dnia 24 marca 2020 r.

pixel