Akcja promocyjna

Regulamin

UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI MAGAZYNU ZWROTÓW!

AKTUALNY ADRES: Al. Katowicka 68, 05-830 Nadarzyn

 

Regulamin

I. Informacje podstawowe

1. Serwis internetowy eButik.pl, działający pod adresem www.eButik.pl (,,Sklep eButik.pl” lub „eButik.pl”), prowadzony jest w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym formularzy elektronicznych takich jak np. rejestracja konta użytkownika, formularz kontaktowy, dostęp do przeglądania treści serwisu, newsletter przez TFGpl Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 667907, kapitał zakładowy: 798.000,00 zł, NIP 1231343350 („Sprzedawca”).

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

a. poprzez kontakt telefoniczny, pod nr telefonu: 22 290 10 80;

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: bok@ebutik.pl;

c. za pośrednictwem czatu Messenger w ramach profilu Sprzedawcy w serwisie Facebook.com pod adresem URL: facebook.com/sklep.butik;

d. poprzez pocztę tradycyjną nadaną na adres TFGpl sp. z o.o., al. Katowicka 68, 05-830 Nadarzyn (POLSKA).

3. Za pośrednictwem Sklepu eButik.pl sprzedawane są towary należące do Sprzedawcy („Towar/y”) na podstawie umowy sprzedaży Towarów („Umowa Sprzedaży”) zawartej ze Sprzedawcą.

4. Prezentowane na stronie internetowej www.eButik.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu eButik.pl.

5. Umowę Sprzedaży może zawrzeć jedynie (i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (tj. osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i jest ubezwłasnowolniona częściowo) z tym, że do ważności Umowy potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby, (iii) osoba prawna lub (iv) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną („Klient”).

6. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu eButik.pl, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile nie umówiono się inaczej.

7. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży, jest język polski.

8. Rozpoczynając korzystanie z eButik.pl Klient i inni użytkownicy powinni zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Korzystanie z eButik.pl oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

9. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności eButik.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa: Firefox w wersji 64, Chrome (Chrome for Android) w wersji 71, Safarii 12.1 (12 iOs Safari) , Opera 58 (Opera Mobile), Edge 18, z włączoną obsługą Javasript, Cookies i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript oraz Local Storage.

10. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, usługi elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie użytkownika.

11. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z eButik.pl pokrywa użytkownik serwisu, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.

12. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych użytkowników. Celem ochrony takich danych, użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

13. Klient lub inny użytkownik, obowiązany jest do korzystania z eButik.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i podmiotów trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II. Towar. Cena. Koszty

1. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu eButik.pl, przy opisie danego Towaru, w szczególności:

a. informacje o cenie jednostkowej Towaru z uwzględnieniem podatku od towarów i usług („Cena Regularna”);

b. informacje o obniżeniu Ceny Regularnej Towaru, jeżeli występuje („Cena Promocyjna”);

c. w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Regularnej – informacje o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Regularnej („Najniższa Cena z 30 Dni”).

2. Jeżeli obniżenie ceny następuje na skutek wykorzystania przez użytkownika tzw. kodu zniżkowego, za Najniższą Cenę z 30 Dni uważa się podaną na stronie informację o Cenie Regularnej.

3. W przypadku, w którym Towar jest oferowany do sprzedaży przez okres krótszy niż 30 dni, informacja o Najniższej Cenie z 30 Dni stanowi najniższą cenę tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towaru do dnia obniżenia Ceny Regularnej.

4. W Sklepie eButik nie jest stosowane plasowanie produktów, tj. nie przyznaje się określonej widoczności produktom i nie nadaje się wagi wynikom wyszukiwania.

5. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej eButik.pl przy opisie danego Towaru.

6. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu eButik.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

7. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru. Nie jest możliwy odbiór osobisty zakupionego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie eButik.pl zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie internetowej Sklepu eButik.pl – w zakładce ,,Koszty wysyłki”

8. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

 

III. Zasady płatności za towar

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;

b. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;

c. płatność poprzez serwis PayU.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:
eButik.pl, al. Katowicka 68, 05-830 Nadarzyn, nr rachunku bankowego: 49 1090 1056 0000 0001 4938 0521 (Santander Bank Polska). W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę oraz nr zamówienia.

3. Wyklucza się możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;

b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie BUTIK uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;

c. w przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sprzedawca uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

 

IV. Zawarcie umowy

1.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu eButik.pl (www.eButik.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. wyboru zamawianych Towarów;

b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c. złożenia zamówienia;

d. płatności za zamówienie lub wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

2. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, tj. nazwy firmy, adresu firmy, numeru NIP.

3. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności, dane firmy oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.

4. Złożenie zamówienia:

a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

b. następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku ("Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);

c. oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów; a także

d. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

5. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość email zawierającą treść zamówienia.

6. W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu 22 290 1080 lub mailem na adres – bok@ebutik.pl. Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, Sprzedawca może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia. Jeżeli Klient zgłosił zamiar anulowania zamówienia telefonicznie lub treść maila nie wyraża jednoznacznie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży, Klient zostanie poproszony o przesłanie na adres bok@ebutik.pl maila zawierającego oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży. Sprzedawca składa oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży i przesyła je na adres e-mail Klienta.

7.Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Sprzedawcę, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

8. DANE OSOBOWE:

8.1. Administratorem danych osobowych:

a. Klientów w celu realizacji procesu zakupowego (np. zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji związanej z zamówieniem itp.)

b. oraz użytkowników Sklepu eButik.pl będących osobami fizycznymi, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Sklepu Internetowego (np. usługa założenia i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie, usługa newsletter, formularze kontaktowe itp.)

jest TFGpl Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, NIP 1231343350.

8.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z RODO.

8.3. Dane osobowe:

a. Klienta przetwarzane są na podstawie umowy sprzedaży i w celu jej realizacji,

b. użytkowników Sklepu eButik.pl, w zakresie danych nie związanych z Umową Sprzedaży, przetwarzane są na podstawie umowy o świadczenie usług elektronicznych i w celu jej realizacji,

na zasadach określonych zgodnie z m.in. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych. 

8.4. Podanie danych osobowych przez Klienta i użytkownika Sklepu eButik.pl jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do:

a. zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży – w przypadku Klientów,

b. zawarcia i realizowania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu eButik.pl – w przypadku użytkowników Sklepu eButik.pl w zakresie danych niezwiązanych z Umową Sprzedaży.

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego eButik.pl znajdują się w Polityce Prywatności.

8.6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

 

V. Termin i sposób dostawy

1. Towary zakupione w Sklepie eButik.pl Sprzedawca wysyła w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za Towar, albo od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Postanowienia niniejszej sekcji VI mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), a od 1 stycznia 2021 roku również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta”).

2. Konsument oraz Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta albo przez wskazaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być złożone zarówno Agentowi, jak i BUTIK. Oświadczenie to może być:

a. sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres: eButik.pl | TFGpl sp. z o.o. al. Katowicka 68, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”; na stronie www.eButik.pl dostępny jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

b. sporządzone w formie elektronicznej na formularzu zwrotu dostępnym na stronie www.eButik.pl (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów); w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia;

c. sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres e-mail: bok@ebutik.pl; w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa Sprzedaży bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: eButik.pl | TFGpl sp. z o.o. al. Katowicka 68, 05-830 Nadarzyn, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

6. Z zastrzeżeniem postanowienia VI.7, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta uiszczone od Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Konsument i Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży można kierować e-mailowo na adres: bok@ebutik.pl, pisemnie na adres: eButik.pl | TFGpl sp. z o.o. al. Katowicka 68, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” lub dzwoniąc na numer 22 290 1080.

9. Na zasadach określonych w odrębnym regulaminie specjalnym, udostępnionym na następującej stronie internetowej sklepu eButik.pl, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo zwrotu zakupionych Towarów (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) w terminie dłuższym niż ustawowe 14 dni.

 

VII. Odpowiedzialność. Reklamacje

1. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu eButik lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów Sprzedawca może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży, zgodnie z rozdziałem 5a ustawy o prawach konsumenta (art. 43a-43g). W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli podstępnie zataił brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: bok@ebutik.pl albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: eButik.pl | TFGpl sp. z o.o. al. Katowicka 68, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Dział Reklamacji”.

7. Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres: bok@ebutik.pl, pisemnie na adres: eButik.pl | TFGpl sp. z o.o. al. Katowicka 68, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Dział Reklamacji” lub dzwoniąc pod numer 22 290 1080.

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wykonujący uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży udostępni Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, poprzez przesłanie go na adres Sprzedawcy. Towar (jego część) powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (Towar uszkodzony podczas przesyłki reklamacyjnej nie będzie podlegał naprawie lub wymianie). Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

10. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej eButik.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

11. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta w formularzu reklamacyjnym musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa Sprzedaży nie była bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

13. Naprawa lub wymiana Towaru jest dokonywana w rozsądnym czasie od chwili poinformowania Sprzedawcy o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

14. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy żądanie obejmuje naprawę, lub dokonać naprawy Towaru, gdy żądanie obejmuje wymianę, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wskazany w reklamacji jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zaś realizacja obu żądań jest niemożliwa lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

15. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;

b. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży;

c. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży nadal występuję, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży;

d. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta;

e. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest tak istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez uprzedniego skorzystania z żądania wymiany lub naprawy.

16. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna.

17. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.

18. Uprawnienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do odstąpienia od Umowy ogranicza się jedynie do Towarów niezgodnych z Umową Sprzedaży. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, a istnieje podstawa prawna do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.

19. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 15 powyżej, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny, a w przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny zgodnie z ust. 15 powyżej - kwoty należnej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny albo otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania w przypadku odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wobec innych Klientów niż Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

21. Sprzedawca w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

 

VIII. Opinie

1. Klienci mają możliwość zamieszczać opinie na temat oferowanych przez Sprzedawcę Towarów za pośrednictwem:

a. programu Opinie konsumenckie Google, do którego odsyła wyświetlający się na stronie kafelek Opinii konsumenckich Google;

b. Sklepu eButik.pl, w której zbierane są opinie od Klientów dotyczące poszczególnych Towarów oferowanych w Sklepie eButik.pl;

c. profilu Sklepu eButik.pl w serwisie społecznościowym Facebook.pl.

2. Sprzedawca nie administruje opiniami, o których mowa w pkt 1 lit. a powyżej. Usługa ta świadczona jest przez Google Ireland Limited – spółkę zarejestrowaną i działająca zgodnie z prawem Irlandii (Numer rejestracyjny: 368047 / Numer VAT: IE6388047V). Google oświadcza, że nie weryfikuje opinii zbieranych w ramach programu Opinie konsumenckie Google.

3. Opinie, o których mowa w pkt 1 powyżej mogą być zamieszczane zarówno przez zalogowanych, jak i niezalogowanych Klientów. Sprzedawca nie weryfikuje ani nie zapewnia, by publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy nabyli Towary.

 

IX. Usługi cyfrowe

1. Za pośrednictwem eButik.pl Sprzedawca oferuje odbiorcom („Użytkownicy”) usługę cyfrową polegającą na dostarczaniu Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na wskazany przez nich adres e-mail informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę Towarów oraz organizowanych promocji („Newsletter”) w zamian za dostarczenie przez Użytkowników ich danych osobowych.

2. Newsletter nie musi i nie jest dostarczany Użytkownikom regularnie. O czasie dostarczenia Użytkownikom Newslettera decyduje Sprzedawca, a w szczególności to, czy zmianie uległa oferta Sprzedawcy, czy wprowadzono promocje lub obniżki cen lub zaszły inne zdarzenia mające wpływ na ofertę Sprzedawcy. Newsletter, w ramach umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, jest dostarczany Użytkownikom w sposób ciągły.

3. W celu zawarcia umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, tj. Newslettera, Użytkownik podaje w dedykowanych formularzach do zapisu do Newslettera na stronie internetowej Sprzedawcy swoje dane osobowe: imię i adres e-mail, a następnie potwierdzenie zapisu i adresu e-mail w wiadomości wysłanej Użytkownikowi na wskazany adres email (mechanizm double opt-it). Umowa o dostarczanie usługi cyfrowej jest zawarta z chwilą dokonania potwierdzenia zapisu.

4. Warunkiem uzyskania dostępu do usługi cyfrowej jest:

a. spełnienie wymagań technicznych zgodnie z pkt I.9. Regulaminu;

b. posiadanie dostępu do poczty elektronicznej i aktywny adres e-mail;

c. zawarcie umowy o dostarczanie usługi cyfrowej tj. Newslettera zgodnie z ust. 3 powyżej.

5. Wybór opcji „Zapisz się” po podaniu wymaganych danych, o których mowa w pkt 3 powyżej, jest równoznaczny ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących sklepu ebutik.pl od TFGpl sp. z o.o. al. Katowicka 68, 05-830 Nadarzyn.

6. W celu otrzymania Newslettera Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z zawarcie umowy o dostarczenie usługi cyfrowej tj. Newslettera szczegółowo określa Polityka Prywatności zamieszczona w serwisie eButik.pl.

8. Użytkownik może rozwiązać umowę o dostarczanie usługi cyfrowej tj. Newslettera w każdym czasie, poprzez wybranie opcji „Rezygnacja z otrzymywania Newslettera eButik” lub tożsamej dostępnej za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach usługi Newslettera oraz podanie swojego adresu e-mail, na który przesyłany jest Newsletter.

9. Rozwiązując umowę o dostarczanie usługi cyfrowej, tj. Newslettera Użytkownik może, ale nie musi, podać powód rezygnacji z usługi.

10. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej, która jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, jeżeli będą za tym przemawiać względy organizacyjne po stronie Sprzedawcy, zmiana modelu promocyjnego Sprzedawcy lub inne okoliczności mające wpływ na interes Sprzedawcy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, wraz z informacją o terminie dokonania tej zmiany, jeżeli zmiana istotnie lub negatywnie wpłynie na dostęp Użytkownika do usługi cyfrowej. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć umowę o dostarczenie usługi cyfrowej bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie.

 

X. Reklamacje w zakresie usług cyfrowych (newsletter)

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za zgodność z umową treści usługi cyfrowej (Newsletter), zgodnie z rozdziałem 5b ustawy o prawach konsumenta (art. 43a-43g).

2. W przypadku braku zgodności usługi cyfrowej z umową Użytkownikowi, przysługuje prawo żądania doprowadzenia od jej zgodności z umową.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności usługi cyfrowej z umową, jeżeli Użytkownik najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy usługi cyfrowej.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej (Newsletter) z umową:

a. przez cały czas, w którym zgodnie z umową usługa cyfrowa miała być dostarczana;

b. istniejący w chwili jej dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli podstępnie zataił brak zgodności usługi cyfrowej z umową.

5. Reklamacja oraz pytania dotyczące reklamacji mogą być sporządzone w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: bok@ebutik.pl.

6. Użytkownik w ramach reklamacji może żądać doprowadzenia do zgodności usługi cyfrowej (Newslettera) z umową.

7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Użytkownika.

8. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca doprowadza usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie, od chwili, gdy został poinformowany o braku tej zgodności i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia usługi cyfrowej (Newslettera) do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

9. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostarczania usługi cyfrowej, zgodnie z postanowieniami pkt VI Regulaminu, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia zgodności usługi cyfrowej z umową, albo nie doprowadził do tej zgodności, albo pomimo prób Sprzedawcy nadal występuje brak zgodności usługi cyfrowej z umową, albo oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika;

b. brak zgodności usługi cyfrowej z umową jest tak istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy.

 

XII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych:

a. Klientów w celu realizacji procesu zakupowego (np. zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji związanej z zamówieniem itp.);

b. Użytkowników, którzy zapisali się do newslettera (zawarli ze Sprzedawcą umowę o dostarczanie usług cyfrowych);

c. użytkowników Sklepu eButik.pl będących osobami fizycznymi, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Sklepu Internetowego (np. usługa założenia i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie, formularze kontaktowe itp.)
jest TFGpl Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy, NIP 1231343350.

2. Dane osobowe:

a. Klienta i Użytkownika, który zapisał się do Newslettera przetwarzane są na podstawie umowy sprzedaży i w celu jej realizacji;

b. użytkowników Sklepu eButik.pl, w zakresie danych nie związanych z Umową Sprzedaży, przetwarzane są na podstawie umowy o świadczenie usług elektronicznych i w celu jej realizacji,
na zasadach określonych zgodnie z m.in. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta, Użytkownika, który zapisał się do Newslettera i użytkownika Sklepu eButik.pl jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do:

a. zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży – w przypadku Klientów;

b. zawarcia i zrealizowania umowy o dostarczanie usług cyfrowych – w przypadku Użytkownika, który zapisał się do Newslettera;

c. zawarcia i realizowania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu eButik.pl – w przypadku użytkowników Sklepu eButik.pl w zakresie danych niezwiązanych z Umową Sprzedaży.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego eButik.pl znajdują się w Polityce Prywatności.

5. Klient i Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu eButik.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany zasad sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu eButik.pl obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.eButik.pl. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. Klient może w szczególności zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego albo skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich dostępnego pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

Załączniki do regulaminu:

1. Formularze zwrotu (oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość):

a. dla zamówień realizowanych do dnia 31 grudnia 2022 r. 

b. dla zamówień realizowanych od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

2. Formularze reklamacyjne:

a. dla zamówień realizowanych do dnia 31 grudnia 2021 r.

b. dla zamówień realizowanych do dnia 31 grudnia 2022 r.

c. dla zamówień realizowanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Wersja regulaminu obowiązująca od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

pixel